Solen är en gratis energikälla! Vi kan idag samla in den energin och omvandla solljuset till elektricitet. Detta görs genom användande av solcellspaneler.

Teoretiskt skulle vi i Sverige kunna producera dubbelt så mycket el som vi förbrukar genom att montera solcellspaneler på en tredjedel av alla de kvadratkilometer södervända tak som finns i landet. Med vårt långa, ljusa sommarhalvår är förutsättningarna för produktion av solenergi goda.

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av Centraleuropa. Sverige ligger i samma zon som till exempel England och Tyskland där solcellsanläggningar är mycket vanligt. Globalt använder vi jordens energikällor snabbare än de kan återskapas. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den gratis energi som solen ger oss. Eftersom energi från solen är helt ren innebär den också minimal miljöpåverkan. Produktionen sker helt tyst, anläggningen har inga rörliga delar och kräver därför minimalt med underhåll. En solcellsanläggning har dessutom mycket lång livslängd. Sist men inte minst säkerställer en solcellsanläggning att energipriset permanentas. Du påverkas alltså inte av höjningar av energipriset utan kan glädja dig åt ett konstant lågt elpris över en lång tid. När du väl gjort investeringen och energipriserna går upp betyder det bara att återbetalningen av anläggningen går fortare.

Fler fördelar

Vi vågar påstå att alla som installerar solcellspaneler och börjar producera sin egen el blir mer medvetna om sin energiförbrukning. Man blir mer intresserad av att försöka minska sin konsumtion och i så stor utsträckning som möjligt bli självförsörjande. Livslängden på en solcellsanläggning är mer än 30 år. Vissa delar behöver bytas efter ca 15 år för en bibehållen energiproduktion. Anläggningen kommer ibland att producera mer el än vad som går åt. Framför allt under sommarmånaderna när vi har långa ljusa dagar kommer ett överskott av el att bli resultatet. Överskottet går inte förlorat utan strömmar vidare ut i elnätet. Det här överskottet köps av elbolaget/elnätsägaren och under vintern, när den egna produktionen är lägre, köper man tillbaka elen igen. I dagsläget kan man söka investeringsstöd för sin solcellsanläggning. 

Kan jag installera solpaneler på mitt hus?

Hustaket bör vara i söderläge och ha en vinkel mellan ca. 30° och 50° för att ge de bästa förutsättningarna för en hög energiproduktion. Är taket mot sydväst eller sydost kan det fortfarande vara möjligt att montera paneler, men produktionen blir troligen lägre. Nordliga tak rekommenderas inte för solceller.

Kostnader och underhåll

Kostnaden för att installera solpaneler beror på en rad olika faktorer, där anläggningens storlek styr största delen av investeringen. Varje hus och varje installation är unik.

Ett ungefärligt snittpris brukar man säga är ca. 20 000kr per kWp (kilowattpeak) inklusive moms och installation. En typisk villaanläggning på 5kWp skulle alltså kosta ca. 100 000kr.

Kom ihåg att det finns bidrag att söka, vi hjälper dig med det.


Underhållet på en solcellsanläggning är ytterst begränsat. Det finns inga rörliga delar att underhålla och ofta räcker det regn som faller för att rengöra panelerna. Ur produktionshänseende är rengöring inte nödvändig, men för att maximera och garantera produktionen bör de rengöras professionellt i vissa fall. Panelerna tål jämn belastning i form av snötyngd men inte att man kliver på dem. 

Var alltid försiktig vid snöskottning. Både med tanke på halkrisken och för att inte skada glaset på panelerna. Läge i Sverige och modulernas lutning inverkar på eventuella problem med snötäckning. Normalt klarar en solpanel en snöbelastning av 520 kg/kvm.

Efter installationen kommer din installatör lämna all information du behöver angående skötsel och underhåll