Bra service är ett krav.

Det ska bara fungera. 

Dalenbergs arbetar lokalt och finns i närheten - alltid. Det i kombination med våra erfarna tekniker ger dig service för alla typer av kraftanläggningar. Vi vill vara din kompletta leverantör av tjänster, och det gäller allt från nyinstallation, komplettering och ombyggnad till underhåll av anläggningarna under hela dess livscykel. Vi kan skräddarsy en optimal lösning för dig som kund baserad på dina behov.

Dessutom är det så att bra service bevarar och ökar värdet på dina anläggningar eller fastigheter. 

Kontrollsystem för elmätare.

Vi genomför rikstäckande stickprovsundersökning och inrapportering av felfunktioner.

Lagstiftning

Sedan 1980 har vi en mätarlagstiftning i Sverige som berör mätning av hushållens elförbrukning. Statens Energimyndighet är föreskrivande myndighet för nuvarande lagstiftning, sedan 1999-11-01. Betydande ändringar har genomförts genom åren.

Numera är SWEDAC föreskrivandemyndighet. Ny föreskrift kommer inom kort! Tillsvidare andvänder branschen den tidigare föreskriften.

Mätsystem för överförd el delas idag upp i fem kategorier enligt tabellen nedan. Enligt Energimyndighetens föreskrifter ska mätning utföras med en sådan mätnoggrannhet att felet vid mätningen ligger inom de gränser som anges i tabellen. För kategori 1 gäller att felet vid mätning inte får vara större än ±6 % vid 5 % av mätarens basström och ±5 % vid 10 % av basströmmen eller högre. Mätare som används för att mäta hushållens förbrukning ska vara certifierade (typgodkända). För mätare som var i drift före den 1 juli 1980 gäller vissa övergångsbestämmelser men det övergripande kravet om högsta tillåtna mätfel gäller alltid.

  Kategori Största tillåtna fel i %
1 Mätning av överförd el, lågspänning utan strömtransformator - direktmätning  ±5, (±6)
2 Mätning av överförd el, lågspänning med strömtransformator ±2
3 Mätning av överförd el, högspänning med mätsystemeffekt > 2 MW ±2
4 Mätning av överförd el, högspänning med mätsystemeffekt 2 - 10 MW ±1
5 Mätning av överförd el, högspänning med mätsystemeffekt > 10 MW ±0,5

Enligt Energimyndighetens föreskrifter ska utöver löpande tillsyn också revision av ett mätsystems funktion och mätnoggrannhet utföras återkommande senast vart sjätte år. För mätsystem enligt kategori 1 kan nätmyndigheten efter ansökan medge att statistiska metoder används för att beräkna lämpliga revisionsintervaller. Med revision menas en kontroll av att föreskrivna krav beträffande mätsystemets funktion och mätnoggrannhet är uppfyllda.

Vi utför mätarbyten i hela västra Sverige på ett säkert sätt och med minsta möjliga störning. Vi sköter även all administreringen som rör mätarbytet. 

Ska du göra markarbeten?

Om du ska gräva på din mark, i trädgården eller vid din tomtgräns behöver du först ta reda på var det finns fiberkablar, elkablar och fjärrvärmeledningar, så ingen onödig olycka och en kabel grävs av av misstag. 

Kontakta oss då Dalenbergs så hjälper vi dig med det.